Tài liệu in

      1. Sách in tiếng Việt: 

      2. Sách in ngoại văn: 

      3. Báo – tạp chí in: 


 II. Tài liệu điện tử

       1. Sách điện tử (từ nguồn sưu tầm, trao đổi, tặng biếu). 

       2. Báo – tạp chí Online.

       3. Video

       4. Audio, sách nói.